PRADINIS UGDYMAS

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d., įsakymo Nr. V-413.

Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos.

Mokytojas gali savo nuožiūra pasirinkti informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese būdus, integruoti dalykus. Integracinis/ jungiamasis turinio elementas gali būti tema, problema, mokytojo keliami tikslai.

Pradinio ugdymo programos vykdymo lentelė