PAGRINDINIS UGDYMAS

Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro.

Įgyvendinant Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas ir formuojant gimnazijos ugdymo turinį užtikrintas minimalus skiriamų pamokų skaičius per savaitę, nustatytas Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte.

Pagrindinio ugdymo programos vykdymo lentelė