VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos). Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vidurinio ugdymo programos aprašu.

III-IV gimnazijos klasių mokiniai gali keisti dalykus, dalykų programos kursus ar modulius nepažeisdami individualaus ugdymo plano sudarymo reikalavimų, vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2017 m.birželio 2d. įsakymu Nr. V-442 patvirtintu Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programos skirtumus tvarkos aprašu.

*Mokiniai ir tėvai gali kreiptis konsultacijos ar pagalbos į direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Tel. (8-5) 2493 573, el.paštas valciunu.gimnazija@gmail.com

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo ir atsiskaitymo už programos skirtumus tvarkos aprašas

Vidurinio ugdymo programos vykdymo lentelės