GIMNAZIJOS NUOSTATAI

<…> Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos nuostatai reglamentuoja Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldos organizavimą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turto, lėšų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką ir kt. <…>

Gimnazijos nuostatai 

________________________________________

STRATEGINIS PLANAS

<…> Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti gimnazijos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą gimnazijos vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius, sudarant sąlygas tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. <…>

Strateginis planas (2019-2023 m.)

________________________________________

VEIKLOS PLANAS

<…> plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai mokslo metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti… <…>

Veiklos planas (2019-2020 m.m.)
________________________________________

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

<…>Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės nustato darbo tvarką ir santykius, reglamentuoja gimnazijos darbuotojų ir kitų bendruomenės narių teises, pareigas, elgesio reikalavimus, atsakomybę.<…>

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

________________________________________

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DOKUMENTAI

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas (2017-2018 m.m.)

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos ataskaita (2016-2017 m.m.)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS